Home Music VIDEO: Suma Lee – Yaa Rasuul Allah

VIDEO: Suma Lee – Yaa Rasuul Allah

VIDEO: Suma Lee – Yaa Rasuul Allah
VIDEO: Suma Lee – Yaa Rasuul Allah

Aswalaatu Wassalaam Alaika
Yaa Rasuulallah
Aswalaatu Wassalaam Alaika
Yaa Nabiyallah
(x100 kila baada ya Sala ya Faradhi)